09:00 – 16:00
Weekend - sobota, niedziela
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SOUNDEMO Denys Haievskyi 
 
Niniejsza informacja zostala sporzadzona w zwiazku z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporzadzeniem RODO”, ktore stosuje sie od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy te maja na celu zwiekszenie ochrony Panstwa danych osobowych.
 
1.    Dane podmiotu, ktory przetwarza Panstwa dane osobowe
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Soundemo Denys Haievskyi z siedziba w Leborku przy ul. Zwyciestwa,nr 29A, 84-300 Lebork, zwana dalej “Soundemo”.
Wszelkie kwestie zwiazane z Panstwa danymi osobowymi mozna zglaszac do Biura Obslugi Klienta Soundemo, na adres poczty elektronicznej: info@soundemo.com.
 
2.    Cel i podstawa prawna przetwarzania Panstwa danych osobowych
Panstwa dane osobowe sa przetwarzane przez Soundemo w nastepujacych celach:
1.    Zbieranie danych osobowych w ramach korzystania przez Panstwa ze stron internetowych soundemo.com. W tym przypadku dane osobowe sa przetwarzane wylacznie w celach marketingowych. Soundemo nie udostepnia danych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych innym podmiotom, z wylaczeniem podmiotow swiadczacych uslugi marketingowe na zlecenie Soundemo, co dotyczy w szczegolnosci uslug mailingowych (np. wysylania informacji handlowej). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest trescia art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia RODO, co oznacza, ze wymaga ono wyrazenia przez Panstwa zgody.
2.    Zawarcie i wykonanie przez Soundemo umowy sprzedazy elektronicznego sprzetu audio i video oraz kart podarunkowych w salonach firmowych oznaczonych logo „Soundemo” lub za posrednictwem strony internetowej soundemo.com, co obejmuje takze prezentacje sprzetu lub wypozyczenie sprzetu do testowania, wysylke sprzetu do odbiorcy oraz realizacje przez Soundemo obowiazkow wynikajacych z rekojmi sprzedazy lub gwarancji jakosci, a ponadto wykonywanie innych uslug posprzedazowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest trescia art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia RODO i nie wymaga Panstwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbedne do wykonania umowy, ktorej strona jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy. W przypadku napraw realizowanych na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta /dystrybutora, Soundemo moze posiadac dostep do Panstwa danych w celu weryfikacji uprawnien gwarancyjnych. Wowczas podstawa przetwarzania danych jest umowa o powierzenie zawarta z producentem / dystrybutorem w oparciu o art. 28 Rozporzadzenia RODO. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przy przekazaniu sprzetu do naprawy okazywany jest dokument potwierdzajacy uprawnienie gwarancyjne.     
3.    Przyjmowanie zlecen i dokonywanie naprawy elektronicznego sprzetu audio i video zakupionego u innych sprzedawcow. Zlecenia naprawy moga byc zlozone bezposrednio w Soundemo – wowczas przetwarzanie danych jest uzasadnione trescia 6 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia RODO i nie wymaga Panstwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbedne do wykonania umowy, ktorej strona jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy. W razie zgloszenia usterki u innego sprzedawcy niz Soundemo, sprzet jest dalej przekazywany do Soundemo wraz z Panstwa danymi osobowymi. W zaleznosci od modelu wspolpracy, Soundemo przetwarza te dane osobowe jako samodzielny administrator danych albo jako podmiot przetwarzajacy, na podstawie umowy o powierzenie zawartej w oparciu o art. 28 Rozporzadzenia RODO. W przypadku napraw realizowanych na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta / dystrybutora, Soundemo moze posiadac dostep do Panstwa danych w celu weryfikacji uprawnien gwarancyjnych. Wowczas podstawa przetwarzania danych jest umowa o powierzenie zawarta z producentem / dystrybutorem w oparciu o art. 28 Rozporzadzenia RODO. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przy przekazaniu sprzetu do naprawy okazywany jest dokument potwierdzajacy uprawnienie gwarancyjne.
4.    Przedluzenie gwarancji ponad standardowy okres na wybrany sprzet elektroniczny, na warunkach wynikajacych z regulaminu Soundemo lub regulaminu innego gwaranta. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest trescia art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia RODO i nie wymaga Panstwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbedne do wykonania umowy, ktorej strona jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy. Przedluzenie gwarancji moze wiazac sie z wyrazeniem przez Panstwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celach marketingu bezposredniego, w tym wysylania informacji handlowej droga elektroniczna. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest trescia art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia RODO, co oznacza, ze wymaga ono udzielenia Panstwa zgody. Wycofanie tej zgody nie powoduje utraty uprawnien wynikajacych z przedluzonej gwarancji.
5.    Przetwarzanie w zwiazku z ciazacymi na Soundemo obowiazkami prawnymi w zakresie wystawiania i przechowywania faktur. Podstawa prawna przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporzadzenia RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze, tym samym nie wymaga Panstwa zgody.
6.    Przetwarzanie danych w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen, co wynika w szczegolnosci z przyslugujacych Panstwu uprawnien w zakresie gwarancji i rekojmi, w zwiazku ze sprzedaza lub naprawa sprzetu elektronicznego przez Soundemo. Jest ono takze uzasadnione roszczeniami Soundemo o zaplate z tytulu wykonania umowy sprzedazy lub odplatnej naprawy sprzetu. Przetwarzanie to odbywa sie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia RODO - jest ono niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora.
 
3.    Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu
Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez Soundemo w sposob automatyczny, co obejmuje takze profilowanie. Nie wywoluje to jednak wobec Panstwa zadnych skutkow prawnych ani w inny istotny sposob nie wplywa na Panstwa sytuacje. Profilowanie pozwala nam lepiej ocenic Panstwa preferencje zakupowe oraz dopasowac przekaz reklamowy i oferte handlowa do Panstwa indywidualnych zainteresowan.
 
4.    Informacja o kategoriach odbiorcow Panstwa danych osobowych
Panstwa dane przekazujemy wylacznie tym podmiotom, ktore swiadcza na nasza rzecz uslugi pozostajace w zwiazku z prowadzona przez Soundemo sprzedaza lub naprawa sprzetu elektronicznego, a mianowicie:
1.    podmiotom swiadczacym na nasza rzecz uslugi magazynowe i organizujacym spedycje towarow,
2.    podmiotom posredniczacym w naszym imieniu w sprzedazy sprzetu,
3.    podmiotom swiadczacym uslugi pocztowe lub transportowe,
4.    podmiotom swiadczacym na nasza rzecz uslugi doradcze, prawne, ksiegowe, audytorskie, windykacyjne i informatyczne,
5.    podmiotom wspierajacym nasze dzialania marketingowe, w szczegolnosci organizujacym mailing naszych newsletterow i informacji handlowej.
 
5.    Obowiazek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku dokonania przez Panstwa zakupu sprzetu na stronie internetowej soundemo.com, co obejmuje: imie i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
W razie zakupu sprzetu lub karty podarunkowej w salonach firmowych oznaczonych logo „ Soundemo ” wymagamy podania Panstwa danych w razie zlozenia zadania wystawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego. Zakres tych danych jest zakreslony przepisami prawa podatkowego. W przypadku, gdy towar nie jest odbierany osobiscie, niezbedne jest podanie przez Panstwa danych umozliwiajacych wysylke, takich jak: imie i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
W celu dokonania naprawy sprzetu, w tym jego zwrotnej wysylki po naprawie, konieczne jest uzyskanie od Panstwa nastepujacych danych: imie i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa i model sprzetu przekazanego do naprawy lub do ewentualnej wymiany na sprzet wolny od wad. W razie naprawy odplatnej wymagamy dodatkowo podania Panstwa danych niezbednych do wystawienia faktury - o ile zlozono takie zadanie.  
W przypadku zamiaru przedluzenia gwarancji jakosci na sprzet ponad standardowy okres, zobowiazani jestescie Panstwo podac nastepujace dane osobowe: imie i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa i model zakupionego sprzetu, data zakupu, miejsce zakupu, nazwa sprzedawcy. Akceptacja przez Panstwa tresci regulaminu przedluzenia gwarancji moze wiazac sie z wyrazeniem zgody na przetwarzanie Panstwa danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celach marketingu bezposredniego, w tym wysylania informacji handlowej.
W pozostalych przypadkach przetwarzanie Panstwa danych osobowych moze nastapic wylacznie na podstawie wczesniej udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i w celu w niej wyrazonym.
 
6.    Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Generalnie Soundemo nie przekazuje Panstwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Taka sytuacja moze miec miejsce jedynie wyjatkowo, w przypadku wskazania przez Panstwa adresu do wysylki sprzetu po jego zakupie lub po naprawie znajdujacego sie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 
7.    Prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia RODO) przysluguje Panstwu prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wplywu na zgodnosc przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem, z obowiazujacym prawem.
Cofniecie przez Panstwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celow marketingowych w zwiazku z przedluzeniem gwarancji na sprzet ponad standardowy okres  nie powoduje utraty prawa do korzystania z przedluzonego okresu gwarancyjnego.
 
8.    Prawo sprzeciwu
Posiadacie Panstwo prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw - z przyczyn zwiazanych z Panstwa szczegolna sytuacja - wobec przetwarzania danych osobowych dla celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Soundemo, w tym sprzeciw wobec profilowania. Wowczas Soundemo nie bedzie juz uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych, chyba ze wykazemy istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec Panstwa interesow, praw i wolnosci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezposredniego, posiadacie Panstwo prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem bezposrednim. Wowczas Panstwa dane nie beda juz przetwarzane przez Soundemo do celow marketingu bezposredniego.
Zgloszenie sprzeciwu co do przesylania newslettera moze nastapic poprzez klikniecie stosowanego linku zawartego w jego tresci.
 
9.    Pozostale Panstwa uprawnienia
W zwiazku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych przysluguja Panstwu takze nastepujace uprawnienia:
1.    prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2.    prawo do zadania sprostowania i uzupelnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane sa nieprawidlowe lub niekompletne,
3.    prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku zaistnienia jednej z ponizszych okolicznosci:
- dane nie sa juz niezbedne do celow, dla ktorych byly zebrane lub w inny sposob przetwarzane,
- wycofaliscie Panstwo zgode na przetwarzanie danych osobowych, ktora jest podstawa przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- wniesliscie Panstwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane sa niezgodnie z prawem,
- dane osobowe musza byc usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku wynikajacego z przepisow prawa,
4.    prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- kwestionujecie Panstwo prawidlowosc danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiacie sie Panstwo usunieciu danych, zadajac w zamian ich ograniczenia,
- Soundemo nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale Panstwo potrzebujecie tych danych do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,
- wniesliscie Panstwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Soundemo sa nadrzedne wobec podstawy sprzeciwu,
5.    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy lacznie spelnione sa nastepujace przeslanki:
- przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie umowy zawartej z Panstwem lub na podstawie Panstwa zgody,
- przetwarzanie odbywa sie w sposob zautomatyzowany.
 
10.    Okres przechowywania danych osobowych
Panstwa dane osobowe sa przechowywane przez Soundemo do czasu wykonania wszystkich zobowiazan stron wynikajacych z zawartej umowy sprzedazy towarow lub karty podarunkowej albo wykonania zlecenia naprawy sprzetu elektronicznego, ewentualnie jego wymiany na sprzet niewadliwy.
Dalsze przechowanie Panstwa danych ma miejsce:
1.    dla celow wynikajacych z przepisow podatkowych i rachunkowych, przez okres wynikajacy z tych przepisow,
2.    dla celow dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami zwiazanymi z dzialalnoscia Soundemo, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.
W przypadku danych osobowych pozyskanych dla celow marketingowych, sa one przechowywane do czasu wniesienia przez Panstwa sprzeciwu co do ich przetwarzania.  
 
11.    Prawo wniesienia skargi
W przypadku uznania, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych przez Soundemo narusza przepisy obowiazujacego prawa, przysluguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.